NOVA KALIP SANAYİ A.Ş. olarak yerel ve uluslar arası müşterilerimizin taleplerini en üst düzeyde karşılamak için kalite yönetimine önem vermekteyiz.

Bu amacımıza ulaşmak için firmamızda 2005 yılı itibari ile IATF 16949 kalite yönetim sistemini hayata geçirdik. Kalite yönetim sistemi sertifikasyonumuz TÜV tarafından yapılmıştır. 

 

Plastik Enjeksiyon Parça ve Montajlı Ürün Üretimi yapan firmamızda toplam kalite yönetimi prensibini benimsiyoruz.

     

        Bu bağlamda;

·        Kalite sistemimizi ve tüm faaliyetlerimizi müşterilerimizin isteklerine ve müşterilerimizin memnuniyetine odaklıyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin gelişimi için çalışıyoruz.

·        Kalite yönetim sistemimizin, IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini ve müşteri özel isteklerini karşılayacak şekilde tahsis edildiğini ve güncellendiğini taahhüt ediyoruz.

·        Kalitenin sürekli iyileştirilmesi için tüm çalışanlarımızın sisteme katılımını ve eğitimini sağlıyoruz.

·        Uluslararası seviyede rekabet edebilmek için, kalite yönetim sistemimizde ve tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme ilkesini benimsiyoruz.

·        Üretmekte olduğumuz ürünleri uygun fiyatta, müşterilerimizin belirlemiş olduğu kalite, istek ve şartnameleri doğrultusunda, zamanında ve istenilen miktarda müşterilerimize ulaştırıyoruz.

·        Çalışanlarımızın üretmiş olduğu ürün ve hizmetleri bir kerede ve sıfır hata ile üretilmesini sağlamak, müşteri kalite istek ve şartnamelerinin tüm çalışanlar tarafından bilinmesini ve güncel tutulmasını sağlıyoruz.

·        Tedarikçilerimizi sistemimizin ayrılmaz bir parçası ve iş ortağı olarak görüyoruz.

                   Yönetim Kurulu Başkanı

NOVA KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Nova Kalıp Sanayi A.Ş. olarak çeşitli sektörlere plastik parça ve kalıp imali üretimi yaparken, üretimimizden kaynaklanacak, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek her türlü kirleticiyi ve olumsuz etkiyi belirleyip, kontrol altında tutmak ve tüm faaliyetlerimizde her zaman gelişim sağlamayı hedeflemekteyiz.

Amacımız doğrultusunda;

ü  Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uymayı,

ü  Üretimimizden kaynaklı her türlü atıkiçin atık yönetimini esas tutarak kaynağında ayrıştırmayı,

ü  Ayrıştırılan atıkların geri dönüşüm, geri kazanım ve çevreye duyarlı yöntemler kullanılarak bertarafını sağlamayı,

ü  Su, toprak, hava, gürültü ve görüntü kirliliği oluşturabilecek proseslerin çevreye olan etkilerinin en aza indirilmesi için sürekli iyileştirme yapılmasını ve periyodik olarak denetlenerek gözden geçirilmesini,

ü  Kirletme etkisini azaltacak her türlü tedbiri alarak kontrol ve düzenleyici faaliyetler geliştirmeyi,

ü  Hedeflerin dökümante edilmesini, uygulanmasını, ölçülmesini ve devamlılığını sağlamayı,

ü  Yapılan her faaliyetin çevre üzerinde bir etkisi olduğu bilinciyle çalışılan çevrede doğal hayatla uyumlu çalışmayı,

ü  Çevre sorumluluğumuzu, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla paylaşarak çevre bilincinin ve farkındalığının arttırılmasını, 

ü  Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulamayı,

ü  Gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre bırakabilmek için yükümlülüklerimizi etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.

 

Yönetim Kurulu Başkanı

NOVA KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

NOVA KALIP A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. NOVA KALIP A.Ş.’nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

§  İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri tüm personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG yönetmeliklerine ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

§  İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

§  İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

§  Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

§  NOVA KALIP A.Ş.’i İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

§  Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bu günden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

§  İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.                                                                                                                                                         

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

NOVA KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                  

KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKASI

           

Nova Kalıp Sanayi A.Ş. Yönetimi tarafından belirlenen kurumsal sorumluluk politikaları ve etik değerler aşağıda belirtilmektedir;

 

 

·        NOVA KALIP SAN.A.Ş. çalışanları arasında adil olur, ayrımcılık gözetmez.

·        Çalışanlarına baskıcı davranış (mobbing) uygulamaz.

·        Tüm çalışanlar rüşvet almaz, rüşvet vermez; hiç bir çalışan toplumda kabul görmüş etik davranışlar dışına çıkamaz.

·        Çalışanlar tarafından gözlenen ya da duyulan herhangi bir etik dışı davranış ve / veya rüşvet durumlarında, en yakın amirine ve etik tırmandırma yolunu kullanarak şirket sahibine kadar özgürce ulaşır ve bilgilendirme yapar.

·        Tüm çalışanların hak ve hukukunu gözetir, kanunlara riayet eder.

·        Makul koşullar altında tüm çalışanların ihtiyaç ve beklentilerini anlar ve karşılamaya çalışır.

·        Fırsat eşitliğine inanır ve uygular.

·        Tüm çalışanlar birbirine nezaket kuralları içerisinde davranır.

·        İnanç özgürlüğünün bireyin temel hak ve hürriyetinden olduğuna inanır.

                                     

 

 Genel Müdür

 M.ERKAN ŞAHLAN

 

NOVA KALIP SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                                                                          

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

           

Nova Kalıp Sanayi A.Ş. olarak yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının, misyonumuza, vizyonumuza ve şirket stratejik hedeflerimize ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktayız.

 

Bu bağlamda; BGYS kapsamını oluşturan network ve altyapı, donanım, yazılım, ilgili tüm direkt üretim süreçleri ile insan kaynakları, muhasebe ve finans süreçleri gibi destekleyici süreçlerin bilgi güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ilke edinilir.

 

Nova Kalıp Sanayi A.Ş. ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

 

·        Bilgi güvenliği yönetim sistemini dökümante etmek, gerekli kaynakların ayrılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

·        Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirliklerini koruyarak kurumun güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek,

·        Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmek,

·        Kurumun yönetsel, operasyonel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak,

·        Kurumumuzun karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli durumlarda cezai yaptırımların uygulanmasını sağlamak,

·        Bilgi güvenliği kapsamında mevcut faaliyetlerimize yönelik tedarik kaynakları ve çalışan bilgileri gibi önemli verilerin gizliliğini korumak,

·        Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere, ve ilave olarak müşterilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan sözleşmelere uyulmasını temin etmek,

·        Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri gerçekleştirmek,

·        Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürdürülebilir kılmak için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek

 

yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde güvenilir bir kuruluş olmak için çalışırız.

YÖK-POL-005-00/ 05.01.2018

 
       

          Genel Müdür